Back to All Events

RCSS 3


Mark the date in your calendar! Same place as RCSS2: Råglannaparken SW Sweden. RCSS3 (Roadster Club Scandinavia Show #3) 7-8 Juli 2018 är det dags för vår show: RCSS3 För 2018 ökar vi ytterligare. Nu blir det race också! Det blir alltså : Show, där vi utser: -Scandinavias most beautiful roadster -Scandinavias coolest roadster -Scandinavias peoples choice. Race I år kör vi ett dirt drag race på närmsta åkern ca 300 meter från festplatsen. Mer detaljerad info längre fram i brevet. Det blir prisutdelning för både vinnarna i vår show och race med fina priser och spons från flera bra företag. (mer info om vilka som kommer sponsa kommer senare obs har du kontakter på företag som kan sponsa så hör av dig, kul om det blir mycket priser för vinnarna) -Swap meet: Alla kan ta med sig lite att sälja vid sin bil. Har man lite mer grejer, så tar man med ett bord. Inga loppis eller antikgrejer, bara hot rod relaterat. -Exhibition Där kommer även finnas några andra utställare som säljer eller visar annat hot rod relaterat. Det kommer dock inte finnas kläd och pryl/lifestyleförsäljare Under dagen kommer det även förevisas annat hantverk: (mer info om detta kommer efter hand) Känner du något företag som du skulle tycka passa bra i denna genre så tipsa gärna. -RCS meeting point där man bl.a kan köpa handtryckta träff t-shirts, member t shirts, klistermärken och andra RCS grejer. Food: Det kommer att finnas hamburgare, mackor, kaffe, godis och dricka. Förhoppningsvis fixar vi käk intill racerbanan med. Det kommer även serveras frukostbuffé på söndagen. Parken har en danspaviljong med stort tak utan väggar där man kan ta skydd om det kommer en skur. Det finns även andra tak där man kan sitta under och äta och fika. För inramningens och stämningens skull finns det dessutom ett chokladhjul inne i parken. Party: Det kommer finnas livemusik och ett stort dansgolv.  Vi kommer, som sist, ha olika parkeringar för olika bilar: Inne i parken: Medlemsbilar och andra traditionella hotrods upp till 1937, billet proof och med diagonaldäck, inga rat rods. Utanför parken blir det customs, andra hot rods och MC upp till 1957och camping (gräsplan), Andra bilar får hitta plats längre bort från parken. Denna träff är framförallt inte för åskådare utan för deltagare, för de som faktiskt åker dessa bilar. Tid: Lördag 7e juli till söndag 8e juli. Exakt när vi öppnar grindarna har vi inte info om ännu men det blir troligen som förra året runt 11:00. Mer info om detta kommer efter hand. Entré 200kr Medlem med giltigt medlemskort 150kr Packlista: -Din hot rod -Giltigt medlemskort (om du vill komma in billigare) -Hot roddelar till swapet -Periodkorekta kläder (50tal och nedåt) är frivilligt förstås men kul. Pris till bäst klädda Tjej/Kille. -Stark dryck för den som vill (finns inte att köpa på plats dock finns ett systembolag i Nossebro, några km från parken -Tält och övrig campingutrustning för de som vill campa precis utanför parken (annars finns camping, vandrarhem och hotell i Nossebro) -Ta med regnkläder, för då blir det inget regn! -Gott partyhumör!  Följ oss på Facebook eller på www.roadsterclubscandinavia.com för löpande ny info. Vi lägger ut nyheter efter hand. Gå gärna in på Facebook och meddela att du kommer så blir det enklare att planera mat o.dyl.  Mer detaljer om racet. Nu känner vi att vi äntligen kan ordna ett race, vi har egentligen velat göra detta från dag 1 men känt att vi måste växa långsamt men nu är det dags. Det handlar om ett kort Dirt drag race 1/16 mile (ca 100m). Racet kommer att vara bara 300 m från festplatsen på en åker bakom en lada på andra sidan vägen. Åkern kommer vara preppad, plogad, ringvältad, bultad och ev lite grusad i starten. Vi kommer att ha lite olika klasser, troligen 3 st: - Four banger - 6-8 cyl flat head - Toppventil Dessa är inte helt bestämda men troliga. Det som gäller annars är: - Bara traditionella hotrods upp till 1937 - Bara diagonalhjul är tillåtna - Hjälm, heltäckande klädsel och handskar - Brandsläckare snabbt tillgänglig i varje bil. - Det kommer vara en security check på varje bil. - Starten kommer att ske två och två bredvid varandra och flaggas av. - Man kommer få skriva på att detta bara är ett veteranrally som inte är en tävling. - Alla i race teamet måste vara periodkorrekt klädda (30-40s style) även funktionärer och fotografer. - Man kommer att få göra föranmälan och förbetalning (200skr) och bifoga info om bilen och även bilder. -Maila till oss din intresseanmälan. Vi kommer sedan skicka ut ett formulär att fylla i och skicka tillbaka. -Obs det är ett begränst anta platser för racet! Först till kvarn! Hör gärna av dig om du vill vara med som staff på racet. Mer detaljerad info om racet kommer efter hand. RCSS3 (Roadster Club Scandinavia Show #3)    7-8 July 2018 is the time for our show: RCSS3 For 2018 we will increase further. Now it’s race too! It will be as follows: Show, where we choose: -Scandinavia’s most beautiful roadster -Scandinavia’s coolest roadster -Scandinavia’s peoples choice Race This year we go for a dirt drag race on the nearest field about 300 meters from the venue. More detailed information later in the letter. There will be awards ceremony for both the winners of our show and the race with great prizes and sponsorships from several good companies. (more info about who will sponsor will come later, if you have more contacts on companies that can sponsor please let us know, it’s nice if there are a lot of prizes for the winners) -Swap meet: Everyone can bring a little to sell from their car. If you have any more stuff, then you bring your own table. No flea or antique, only hot rod related. -Exhibition There will also be some other exhibitors selling or showing other hot rod related. However, there will be no clothes and gadgets / lifestyle sellers During the day there will also be other crafts: (more info about this coming in hand) Do you know any company that you would like to fit well in this genre, please feel free to contact us -RCS meeting point where you can buy hand-printed hit t-shirts, member shirts, stickers and other RCS stuff. Food: There will be hamburger, sandwiches, coffee, candy and drink. Hopefully we’ll have sometin next to the race track as well. A breakfast buffet is also available on Sunday. The park has a dance pavilion with a large roof without walls where you can take shelter if the sky opens up There are also other roofs where you can sit and eat and “fika”. For the sake of the atmosphere there will also be a chocolate wheel inside the park. Party: There will be live music and a big dance floor. We will, as last time, have different parking spaces for different cars: Inside the park: Members cars and other traditional hotrods up to 1937, billet proof and with bias ply (diagonal) tires, no rat rods. Outside the park there are customs, other hot rods and MC until 1957 and camping (on the gras), Other cars may find a place further away from the park. This show is primarily not for spectators but for participants, for those who actually drive these cars. Time: Saturday 7th of July to Sunday 8th of July. Exactly when we open the gates we do not have info yet but it will probably be like last year around 11:00. More info on this comes in hand Entrance 200kr Member with valid membership card 150kr Packing list: -Your hot rod -Full membership card (if you want to enter cheaper) -Hot rod parts for the swap. -Period-correct clothing (50th and down) is voluntarily of course but fun. Price for best dressed girl / boy. -Alcohol drinks for the one who wants (cannot be bought on site, however, there is a “Systembolget”, liquor store, in Nossebro, a few kilometers from the park -Tent and other camping equipment for those who want to camp just outside the park (otherwise camping, hostel -Bring rainwear, because then there will be no rain! -Good party mood!  Follow us on Facebook or at www.roadsterclubscandinavia.com for ongoing news. We publish news by hand. Feel free to post on Facebook and announce that you will make it easier to plan food etc  More details about the race. Now we feel we can finally arrange a race, we really wanted to do this from day one but felt we must grow slowly but now it’s time. It’s about a short Dirt drag race 1/16 mile (about 100m). The race will be only 300m from the party site on a field behind a barn on the other side of the road. The field will be prepared, plowed, ring-rolled, bumped and possibly a little gravelled at the start. We probably have a couple of classes: - Four banger - 6-8 cyl flat head - Overhead valve. These are not entirely determined but likely. What else: - Only traditional hot rods up to 1937 - Only bias ply tires are allowed - Helmet, comprehensive clothing and gloves - Fire extinguisher quickly available in every car. - There will be a security check on each car. - The start will be two and two next to each other and flagged off. Everybody will sign to that this is only a veteran rally, not a competition. - Everybody in the race team must be periodically dressed (30-40s style) even functionaries and photographers. - You will have to pre book and prepay (200kr) and attach information about the car and also pictures. -Mail us if you want to race. We will then send out a form to fill in and send back. -Note, there is a limited assumption for the race! First come! If you want to join as staff member during the race, please let us know. More detailed info about the race will be handed our later. More info later. Keep checking out our web, insta and facebook.

Mark the date in your calendar!
Same place as RCSS2: Råglannaparken SW Sweden.
RCSS3 (Roadster Club Scandinavia Show #3)

7-8 Juli 2018 är det dags för vår show: RCSS3
För 2018 ökar vi ytterligare. Nu blir det race också!

Det blir alltså :
Show, där vi utser:
-Scandinavias most beautiful roadster
-Scandinavias coolest roadster
-Scandinavias peoples choice.

Race

I år kör vi ett dirt drag race på närmsta åkern ca 300 meter från festplatsen. Mer detaljerad info längre fram i brevet.

Det blir prisutdelning för både vinnarna i vår show och race med fina priser och spons från flera bra företag. (mer info om vilka som kommer sponsa kommer senare obs har du kontakter på företag som kan sponsa så hör av dig, kul om det blir mycket priser för vinnarna)

-Swap meet:

Alla kan ta med sig lite att sälja vid sin bil. Har man lite mer grejer, så tar man med ett bord.
Inga loppis eller antikgrejer, bara hot rod relaterat.

-Exhibition
Där kommer även finnas några andra utställare som säljer eller visar annat hot rod relaterat. Det kommer dock inte finnas kläd och pryl/lifestyleförsäljare
Under dagen kommer det även förevisas annat hantverk: (mer info om detta kommer efter hand) Känner du något företag som du skulle tycka passa bra i denna genre så tipsa gärna.

-RCS meeting point där man bl.a kan köpa handtryckta träff t-shirts, member t shirts, klistermärken och andra RCS grejer.

Food:
Det kommer att finnas hamburgare, mackor, kaffe, godis och dricka. Förhoppningsvis fixar vi käk intill racerbanan med.
Det kommer även serveras frukostbuffé på söndagen.

Parken har en danspaviljong med stort tak utan väggar där man kan ta skydd om det kommer en skur. Det finns även andra tak där man kan sitta under och äta och fika.
För inramningens och stämningens skull finns det dessutom ett chokladhjul inne i parken.

Party:
Det kommer finnas livemusik och ett stort dansgolv.


Vi kommer, som sist, ha olika parkeringar för olika bilar:
Inne i parken:

Medlemsbilar och andra traditionella hotrods upp till 1937, billet proof och med diagonaldäck, inga rat rods.
Utanför parken blir det customs, andra hot rods och MC upp till 1957och camping (gräsplan),
Andra bilar får hitta plats längre bort från parken. Denna träff är framförallt inte för åskådare utan för deltagare, för de som faktiskt åker dessa bilar.

Tid: Lördag 7e juli till söndag 8e juli. Exakt när vi öppnar grindarna har vi inte info om ännu men det blir troligen som förra året runt 11:00. Mer info om detta kommer efter hand.

Entré 200kr
Medlem med giltigt medlemskort 150kr

Packlista:
-Din hot rod
-Giltigt medlemskort (om du vill komma in billigare)
-Hot roddelar till swapet
-Periodkorekta kläder (50tal och nedåt) är frivilligt förstås men kul. Pris till bäst klädda Tjej/Kille.
-Stark dryck för den som vill (finns inte att köpa på plats dock finns ett systembolag i Nossebro, några km från parken
-Tält och övrig campingutrustning för de som vill campa precis utanför parken (annars finns camping, vandrarhem och hotell i Nossebro)
-Ta med regnkläder, för då blir det inget regn!
-Gott partyhumör!


Följ oss på Facebook eller på www.roadsterclubscandinavia.com för löpande ny info.
Vi lägger ut nyheter efter hand. Gå gärna in på Facebook och meddela att du kommer så blir det enklare att planera mat o.dyl.Mer detaljer om racet.

Nu känner vi att vi äntligen kan ordna ett race, vi har egentligen velat göra detta från dag 1 men känt att vi måste växa långsamt men nu är det dags. Det handlar om ett kort Dirt drag race 1/16 mile (ca 100m).
Racet kommer att vara bara 300 m från festplatsen på en åker bakom en lada på andra sidan vägen.
Åkern kommer vara preppad, plogad, ringvältad, bultad och ev lite grusad i starten.
Vi kommer att ha lite olika klasser, troligen 3 st:
- Four banger
- 6-8 cyl flat head
- Toppventil
Dessa är inte helt bestämda men troliga.
Det som gäller annars är:
- Bara traditionella hotrods upp till 1937
- Bara diagonalhjul är tillåtna
- Hjälm, heltäckande klädsel och handskar
- Brandsläckare snabbt tillgänglig i varje bil.
- Det kommer vara en security check på varje bil.
- Starten kommer att ske två och två bredvid varandra och flaggas av.
- Man kommer få skriva på att detta bara är ett veteranrally som inte är en tävling.
- Alla i race teamet måste vara periodkorrekt klädda (30-40s style) även funktionärer och fotografer.
- Man kommer att få göra föranmälan och förbetalning (200skr) och bifoga info om bilen och även bilder.
-Maila till oss din intresseanmälan. Vi kommer sedan skicka ut ett formulär att fylla i och skicka tillbaka.
-Obs det är ett begränst anta platser för racet! Först till kvarn!
Hör gärna av dig om du vill vara med som staff på racet.
Mer detaljerad info om racet kommer efter hand.
RCSS3 (Roadster Club Scandinavia Show #3)

 7-8 July 2018 is the time for our show: RCSS3
For 2018 we will increase further. Now it’s race too!
It will be as follows:

Show, where we choose:

-Scandinavia’s most beautiful roadster
-Scandinavia’s coolest roadster
-Scandinavia’s peoples choice

Race

This year we go for a dirt drag race on the nearest field about 300 meters from the venue. More detailed information later in the letter.

There will be awards ceremony for both the winners of our show and the race with great prizes and sponsorships from several good companies. (more info about who will sponsor will come later, if you have more contacts on companies that can sponsor please let us know, it’s nice if there are a lot of prizes for the winners)

-Swap meet:

Everyone can bring a little to sell from their car. If you have any more stuff, then you bring your own table.
No flea or antique, only hot rod related.

-Exhibition
There will also be some other exhibitors selling or showing other hot rod related. However, there will be no clothes and gadgets / lifestyle sellers
During the day there will also be other crafts: (more info about this coming in hand) Do you know any company that you would like to fit well in this genre, please feel free to contact us

-RCS meeting point where you can buy hand-printed hit t-shirts, member shirts, stickers and other RCS stuff.

Food:
There will be hamburger, sandwiches, coffee, candy and drink. Hopefully we’ll have sometin next to the race track as well.
A breakfast buffet is also available on Sunday.

The park has a dance pavilion with a large roof without walls where you can take shelter if the sky opens up There are also other roofs where you can sit and eat and “fika”.
For the sake of the atmosphere there will also be a chocolate wheel inside the park.

Party:
There will be live music and a big dance floor.

We will, as last time, have different parking spaces for different cars:
Inside the park:
Members cars and other traditional hotrods up to 1937, billet proof and with bias ply (diagonal) tires, no rat rods.
Outside the park there are customs, other hot rods and MC until 1957 and camping (on the gras),
Other cars may find a place further away from the park. This show is primarily not for spectators but for participants, for those who actually drive these cars.

Time: Saturday 7th of July to Sunday 8th of July. Exactly when we open the gates we do not have info yet but it will probably be like last year around 11:00. More info on this comes in hand
Entrance 200kr
Member with valid membership card 150kr

Packing list:

-Your hot rod
-Full membership card (if you want to enter cheaper)
-Hot rod parts for the swap.
-Period-correct clothing (50th and down) is voluntarily of course but fun. Price for best dressed girl / boy.
-Alcohol drinks for the one who wants (cannot be bought on site, however, there is a “Systembolget”, liquor store, in Nossebro, a few kilometers from the park
-Tent and other camping equipment for those who want to camp just outside the park (otherwise camping, hostel
-Bring rainwear, because then there will be no rain!
-Good party mood!Follow us on Facebook or at www.roadsterclubscandinavia.com for ongoing news.
We publish news by hand. Feel free to post on Facebook and announce that you will make it easier to plan food etc


More details about the race.

Now we feel we can finally arrange a race, we really wanted to do this from day one but felt we must grow slowly but now it’s time. It’s about a short Dirt drag race 1/16 mile (about 100m).
The race will be only 300m from the party site on a field behind a barn on the other side of the road.
The field will be prepared, plowed, ring-rolled, bumped and possibly a little gravelled at the start.
We probably have a couple of classes:
- Four banger
- 6-8 cyl flat head
- Overhead valve.
These are not entirely determined but likely.
What else:
- Only traditional hot rods up to 1937
- Only bias ply tires are allowed
- Helmet, comprehensive clothing and gloves
- Fire extinguisher quickly available in every car.
- There will be a security check on each car.
- The start will be two and two next to each other and flagged off.
Everybody will sign to that this is only a veteran rally, not a competition.
- Everybody in the race team must be periodically dressed (30-40s style) even functionaries and photographers.
- You will have to pre book and prepay (200kr) and attach information about the car and also pictures.
-Mail us if you want to race. We will then send out a form to fill in and send back.
-Note, there is a limited assumption for the race! First come!
If you want to join as staff member during the race, please let us know.
More detailed info about the race will be handed our later.

More info later. Keep checking out our web, insta and facebook.

Here's a view over the place where it all happens July 7 2018

Here's a view over the place where it all happens July 7 2018

Here's closer look at the race track and the surroundings. And the date is July 7 2018

Here's closer look at the race track and the surroundings. And the date is July 7 2018

Earlier Event: August 3
A-Bombers Old Style Weekend
Later Event: August 3
A-Bombers Old style weekend