Back to All Events

Roadster Club Scandinavia Show No 4 (RCSS4)


rcss4 swap affisch kvadrat ljungby.jpg
Here’s most of the info you’ll need for our event RCSS4:   Same place as last time we had RCSS3: Råglannaparken SW Sweden.(Roadster Club Scandinavia Show #3)   This info Will follow in English further down.  RCSS4 (Roadster Club Scandinavia Show No 4)   5-7 Juli 2019 är det dags för vår show: RCSS4  För 2019 blir det inga direkta förändringar mer än att vi gör det lite bättre hela tiden, hoppas vi. Precis som 2018 kan man campa redan från fredag om man vill. Det är dock inget officiellt party på fredag.   Det blir alltså : Show, där vi utser: -Scandinavias most beautiful roadster -Scandinavias coolest roadster -Scandinavias peoples choice.   Race   Det blir i stort samma dirt drag race på närmsta åkern ca 300 meter från festplatsen. Mer detaljerad info längre fram i texten.   Det blir prisutdelning för både vinnarna i vår show och race med fina priser och spons från flera bra företag. (mer info om vilka som kommer sponsa kommer senare, o.b.s. har du kontakter på företag som kan sponsa så hör av dig, kul om det blir mycket priser för vinnarna.   -Swap meet:   Alla kan ta med sig lite att sälja vid sin bil. Har man lite mer grejer, så tar man med ett bord. Vi tror och hoppas att Swapet blir lite större i år då vi bjudit in fler utställare. Alla utställare betalar inträde (200kr eller 150kr om man visar upp giltigt medlemskort)   -Exhibition Där kommer även finnas några andra utställare som säljer eller visar annat hot rod relaterat. Det kommer dock inte finnas kläd och pryl/lifestyleförsäljare Under dagen kommer det även förevisas annat hantverk: (mer info om detta kommer efter hand) Känner du något företag som du skulle tycka passa bra i denna genre så tipsa gärna. I år har vi även bjudit in tatuerare och frisör, mer info om detta kommer.   -RCS meeting point där man bl.a kan köpa handtryckta träff t-shirts, member t shirts, klistermärken, nyckelringar, aluminiumskyltar och andra RCS grejer.   Food: Det kommer att finnas hamburgare, mackor, kaffe, godis och dricka. Vid racerbanan kommer det finnas dricka och någon typ av snacks. Det kommer även serveras fin frukostbuffé på lördagen och söndagen, biljetter köper man på plats dagen innan man vill ha frukost.   Parken har en danspaviljong med stort tak utan väggar där man kan ta skydd om det kommer en skur. Det finns även andra tak där man kan sitta under och äta och fika. För inramningens och stämningens skull finns det dessutom ett chokladhjul inne i parken.   Party: Det kommer finnas livemusik och en lägereld att sitta runt på lördagskvällen (mer info om musik kommer senare).  Lördag kväll kommer det bli prisutdelning för både race och show.    Vi kommer, som sist, ha olika parkeringar för olika bilar: Inne i parken:   Medlemsbilar och andra traditionella hotrods upp till 1937, billet proof och med diagonaldäck, inga rat rods. Traditionella gamla amerikanska bobbers är också välkomna. Utanför parken blir det customs, andra hot rods och MC och camping (gräsplan), Andra bilar får hitta plats längre bort från parken. Denna träff är framförallt för deltagare och inte åskådare, för de som faktiskt åker dessa bilar.   Tid: fredagen den 5 juli till söndagen den 7 juli.   Vi har som sist fått tillträde till parken och parkeringen redan på fredagen vilket betyder att man kan komma redan då. Ingen officiell aktivitet är planerat för fredagen. Alltså får man sköta sitt själv då.   Entré 200kr Medlem med giltigt medlemskort 150kr   Packlista: -Din hot rod -Giltigt medlemskort (om du vill komma in billigare) -Hot roddelar till swapet -Periodkorekta kläder (50tal och nedåt) är frivilligt förstås men kul. Pris till bäst klädda Tjej/Kille. -Stark dryck för den som vill (finns inte att köpa på plats, dock finns ett systembolag i Nossebro, några km från parken -Tält och övrig campingutrustning för de som vill campa precis utanför parken (annars finns camping, vandrarhem och hotell i Nossebro) -Ta med regnkläder, för då blir det inget regn! -Gott partyhumör!      Följ oss på Facebook eller på www.roadsterclubscandinavia.com för löpande ny info. Vi lägger ut nyheter efter hand. Gå gärna in på Facebook och meddela att du kommer så blir det enklare att planera mat o.dyl.      Mer detaljer om racet.   Det handlar om ett kort Dirt drag race 1/16 mile (ca 100m).  Racet kommer att vara bara 300 m från festplatsen på en åker bakom en lada på andra sidan vägen. För RCSS4 kommer bromssträckan vara längre och taxibanan ligga parallellt med banan. Åkern kommer vara preppad, plogad, ringvältad, bultad och lite grusad i starten. Vi kommer att ha tre olika klasser, som sist: - Four banger - 6-8 cyl flat head - Toppventil   Det som gäller annars är: - Bara traditionella hotrods upp till 1937 - Bara diagonalhjul är tillåtna - Hjälm, heltäckande klädsel och handskar är ett krav. - Brandsläckare snabbt tillgänglig i varje bil. - Det kommer vara en security check på varje bil. - Starten kommer att ske två och två bredvid varandra och flaggas av. - Man kommer få skriva på att detta bara är ett veteranrally som inte är en tävling.  - Alla i race teamet måste vara periodkorrekt klädda (30-40s style) även funktionärer och fotografer. - Man kommer att få göra föranmälan och förbetalning (300skr) och bifoga info om bilen och även bilder. -Anmälan sker på hemsidan. Fyll i formuläret så får du bekräftelse om du blivit antagen och betalnings info. Detta formulär kommer att annonseras när det kommer upp på hemsidan. -Obs det är ett begränsat antal platser för racet! Först till kvarn!   Varmt välkomna. RCS Crew ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ENGLISH VERSION:   RCSS4 (Roadster Club Scandinavia Show #4)   5-7 July 2019 is the time for our show: RCSS4 For 2019 we will do pretty much as last time but a little bit better, we hope. It will be as follows:   Show, where we choose:   -Scandinavia’s most beautiful roadster -Scandinavia’s coolest roadster -Scandinavia’s peoples choice   Race   Dirt drag race on the nearest field about 300 meters from the venue. More detailed information later in the text.   Saturday night there will be awards ceremony for both the winners of our show and the race with great prizes and sponsorships from several good companies. (more info about who will sponsor will come later, if you have more contacts on companies that can sponsor please let us know, it’s nice if there are a lot of prizes for the winners)   -Swap meet:   Everyone can bring a little to sell from their car. If you have any more stuff, then you bring your own table. No flea or antique, only hot rod related.   -Exhibition There will also be some other exhibitors selling or showing other hot rod related. However, there will be no clothes and gadgets / lifestyle sellers During the day there will also be other crafts: (more info about this coming in hand) Do you know any company that you would like to fit well in this genre, please feel free to contact us. For this year we have invited a tatto artist and a barber.   -RCS meeting point where you can buy hand-printed hit t-shirts, member shirts, stickers, key rings alu plaquets and other RCS stuff.   Food: There will be hamburger, sandwiches, coffee, candy and drink. Hopefully we’ll have sometin next to the race track as well. A breakfast buffet is also available on Friday and Sunday, you buy a ticket the day before you want breakfast.   The park has a dance pavilion with a large roof without walls where you can take shelter if the sky opens up There are also other roofs where you can sit and eat and “fika”. For the sake of the atmosphere there will also be a chocolate wheel inside the park.   Party: There will be live music and a camp fire lit on Saturday night.   We will, as last time, have different parking spaces for different cars: Inside the park: Members cars and other traditional hotrods up to 1937, billet proof and with bias ply (diagonal) tires, no rat rods. Also old traditional american bobbers are welcome into the park. Outside the park there are customs, other hot rods and MC’s and camping (on the gras), Other cars may find a place further away from the park. This show is primarily not for spectators but for participants, for those who actually drive these cars.   Time: Friday night the5th of July to Sunday 7th of July.  Like last time we have access to the park and parking all ready Friday . No official action going on Friday, you’re on your own.   Entrance 200kr Member with valid membership card 150kr   Packing list:   -Your hot rod -Full membership card (if you want to enter cheaper) -Hot rod parts for the swap. -Period-correct clothing (50th and down) is voluntarily of course but fun. Price for best dressed girl / boy. -Alcohol drinks for the one who wants (cannot be bought on site, however, there is a “Systembolget”, (liquor store), in Nossebro, a few kilometers from the park -Tent and other camping equipment for those who want to camp just outside the park (camping, hostel and hotels you can find in the nearby village Nossebro) -Bring rainwear, because then there will be no rain! -Good party mood!      Follow us on Facebook or at www.roadsterclubscandinavia.com for ongoing news. We publish news by hand. Feel free to post on Facebook and announce that you will make it easier to plan food etc    More details about the race. It’s about a short Dirt drag race 1/16 mile (about 100m). The race will be only 300m from the party site on a field behind a barn on the other side of the road. The track will be prepared, plowed, ring-rolled, bumped and a little gravelled at the start. This year the track will have a bit longer breaking distance and a taxiline parallell to the track. The classes will be the same this year: - Four banger - 6-8 cyl flat head - Overhead valve.   What else: - Only traditional hot rods up to 1937 - Only bias ply tires are allowed - Helmet, comprehensive clothing and gloves - Fire extinguisher quickly available in every car. - There will be a security check on each car. - The start will be two and two next to each other and flagged off. Everybody will sign to that this is only a veteran rally, not a competition. - Everybody in the race team must be periodically dressed (30-40s style) even functionaries and photographers. - You will have to pre book and prepay (300kr) and attach information about the car and also pictures. -Go in to our web site to fill in the race application, after that you’ll get a mail from us with info about payment and if you are approved for the race. The form will be announced when its up on the web.   -Note, there is a limited assumption for the race! First come!   Welcome. RCS crew.Keep an eye on Facebook and here on the web.

Here’s most of the info you’ll need for our event RCSS4:


Same place as last time we had RCSS3: Råglannaparken SW Sweden.(Roadster Club Scandinavia Show #3)


This info Will follow in English further down.

RCSS4 (Roadster Club Scandinavia Show No 4)


5-7 Juli 2019 är det dags för vår show: RCSS4

För 2019 blir det inga direkta förändringar mer än att vi gör det lite bättre hela tiden, hoppas vi. Precis som 2018 kan man campa redan från fredag om man vill. Det är dock inget officiellt party på fredag.


Det blir alltså :

Show, där vi utser:

-Scandinavias most beautiful roadster

-Scandinavias coolest roadster

-Scandinavias peoples choice.


Race


Det blir i stort samma dirt drag race på närmsta åkern ca 300 meter från festplatsen. Mer detaljerad info längre fram i texten.


Det blir prisutdelning för både vinnarna i vår show och race med fina priser och spons från flera bra företag. (mer info om vilka som kommer sponsa kommer senare, o.b.s. har du kontakter på företag som kan sponsa så hör av dig, kul om det blir mycket priser för vinnarna.


-Swap meet:


Alla kan ta med sig lite att sälja vid sin bil. Har man lite mer grejer, så tar man med ett bord. Vi tror och hoppas att Swapet blir lite större i år då vi bjudit in fler utställare. Alla utställare betalar inträde (200kr eller 150kr om man visar upp giltigt medlemskort)


-Exhibition

Där kommer även finnas några andra utställare som säljer eller visar annat hot rod relaterat. Det kommer dock inte finnas kläd och pryl/lifestyleförsäljare

Under dagen kommer det även förevisas annat hantverk: (mer info om detta kommer efter hand) Känner du något företag som du skulle tycka passa bra i denna genre så tipsa gärna. I år har vi även bjudit in tatuerare och frisör, mer info om detta kommer.


-RCS meeting point där man bl.a kan köpa handtryckta träff t-shirts, member t shirts, klistermärken, nyckelringar, aluminiumskyltar och andra RCS grejer.


Food:

Det kommer att finnas hamburgare, mackor, kaffe, godis och dricka. Vid racerbanan kommer det finnas dricka och någon typ av snacks.

Det kommer även serveras fin frukostbuffé på lördagen och söndagen, biljetter köper man på plats dagen innan man vill ha frukost.


Parken har en danspaviljong med stort tak utan väggar där man kan ta skydd om det kommer en skur. Det finns även andra tak där man kan sitta under och äta och fika.

För inramningens och stämningens skull finns det dessutom ett chokladhjul inne i parken.


Party:

Det kommer finnas livemusik och en lägereld att sitta runt på lördagskvällen (mer info om musik kommer senare).

Lördag kväll kommer det bli prisutdelning för både race och show.Vi kommer, som sist, ha olika parkeringar för olika bilar:

Inne i parken:


Medlemsbilar och andra traditionella hotrods upp till 1937, billet proof och med diagonaldäck, inga rat rods. Traditionella gamla amerikanska bobbers är också välkomna.

Utanför parken blir det customs, andra hot rods och MC och camping (gräsplan),

Andra bilar får hitta plats längre bort från parken. Denna träff är framförallt för deltagare och inte åskådare, för de som faktiskt åker dessa bilar.


Tid: fredagen den 5 juli till söndagen den 7 juli.


Vi har som sist fått tillträde till parken och parkeringen redan på fredagen vilket betyder att man kan komma redan då. Ingen officiell aktivitet är planerat för fredagen. Alltså får man sköta sitt själv då.


Entré 200kr

Medlem med giltigt medlemskort 150kr


Packlista:

-Din hot rod

-Giltigt medlemskort (om du vill komma in billigare)

-Hot roddelar till swapet

-Periodkorekta kläder (50tal och nedåt) är frivilligt förstås men kul. Pris till bäst klädda Tjej/Kille.

-Stark dryck för den som vill (finns inte att köpa på plats, dock finns ett systembolag i Nossebro, några km från parken

-Tält och övrig campingutrustning för de som vill campa precis utanför parken (annars finns camping, vandrarhem och hotell i Nossebro)

-Ta med regnkläder, för då blir det inget regn!

-Gott partyhumör!
Följ oss på Facebook eller på www.roadsterclubscandinavia.com för löpande ny info.

Vi lägger ut nyheter efter hand. Gå gärna in på Facebook och meddela att du kommer så blir det enklare att planera mat o.dyl.
Mer detaljer om racet.


Det handlar om ett kort Dirt drag race 1/16 mile (ca 100m).

Racet kommer att vara bara 300 m från festplatsen på en åker bakom en lada på andra sidan vägen. För RCSS4 kommer bromssträckan vara längre och taxibanan ligga parallellt med banan.

Åkern kommer vara preppad, plogad, ringvältad, bultad och lite grusad i starten.

Vi kommer att ha tre olika klasser, som sist:

- Four banger

- 6-8 cyl flat head

- Toppventil


Det som gäller annars är:

- Bara traditionella hotrods upp till 1937

- Bara diagonalhjul är tillåtna

- Hjälm, heltäckande klädsel och handskar är ett krav.

- Brandsläckare snabbt tillgänglig i varje bil.

- Det kommer vara en security check på varje bil.

- Starten kommer att ske två och två bredvid varandra och flaggas av.

- Man kommer få skriva på att detta bara är ett veteranrally som inte är en tävling.

- Alla i race teamet måste vara periodkorrekt klädda (30-40s style) även funktionärer och fotografer.

- Man kommer att få göra föranmälan och förbetalning (300skr) och bifoga info om bilen och även bilder.

-Anmälan sker på hemsidan. Fyll i formuläret så får du bekräftelse om du blivit antagen och betalnings info.

Detta formulär kommer att annonseras när det kommer upp på hemsidan.

-Obs det är ett begränsat antal platser för racet! Först till kvarn!


Varmt välkomna.

RCS Crew

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH VERSION:


RCSS4 (Roadster Club Scandinavia Show #4)


5-7 July 2019 is the time for our show: RCSS4

For 2019 we will do pretty much as last time but a little bit better, we hope.

It will be as follows:


Show, where we choose:


-Scandinavia’s most beautiful roadster

-Scandinavia’s coolest roadster

-Scandinavia’s peoples choice


Race


Dirt drag race on the nearest field about 300 meters from the venue. More detailed information later in the text.


Saturday night there will be awards ceremony for both the winners of our show and the race with great prizes and sponsorships from several good companies. (more info about who will sponsor will come later, if you have more contacts on companies that can sponsor please let us know, it’s nice if there are a lot of prizes for the winners)


-Swap meet:


Everyone can bring a little to sell from their car. If you have any more stuff, then you bring your own table.

No flea or antique, only hot rod related.


-Exhibition

There will also be some other exhibitors selling or showing other hot rod related. However, there will be no clothes and gadgets / lifestyle sellers

During the day there will also be other crafts: (more info about this coming in hand) Do you know any company that you would like to fit well in this genre, please feel free to contact us. For this year we have invited a tatto artist and a barber.


-RCS meeting point where you can buy hand-printed hit t-shirts, member shirts, stickers, key rings alu plaquets and other RCS stuff.


Food:

There will be hamburger, sandwiches, coffee, candy and drink. Hopefully we’ll have sometin next to the race track as well.

A breakfast buffet is also available on Friday and Sunday, you buy a ticket the day before you want breakfast.


The park has a dance pavilion with a large roof without walls where you can take shelter if the sky opens up There are also other roofs where you can sit and eat and “fika”.

For the sake of the atmosphere there will also be a chocolate wheel inside the park.


Party:

There will be live music and a camp fire lit on Saturday night.


We will, as last time, have different parking spaces for different cars:

Inside the park:

Members cars and other traditional hotrods up to 1937, billet proof and with bias ply (diagonal) tires, no rat rods. Also old traditional american bobbers are welcome into the park.

Outside the park there are customs, other hot rods and MC’s and camping (on the gras),

Other cars may find a place further away from the park. This show is primarily not for spectators but for participants, for those who actually drive these cars.


Time: Friday night the5th of July to Sunday 7th of July.

Like last time we have access to the park and parking all ready Friday . No official action going on Friday, you’re on your own.


Entrance 200kr

Member with valid membership card 150kr


Packing list:


-Your hot rod

-Full membership card (if you want to enter cheaper)

-Hot rod parts for the swap.

-Period-correct clothing (50th and down) is voluntarily of course but fun. Price for best dressed girl / boy.

-Alcohol drinks for the one who wants (cannot be bought on site, however, there is a “Systembolget”, (liquor store), in Nossebro, a few kilometers from the park

-Tent and other camping equipment for those who want to camp just outside the park (camping, hostel and hotels you can find in the nearby village Nossebro)

-Bring rainwear, because then there will be no rain!

-Good party mood!
Follow us on Facebook or at www.roadsterclubscandinavia.com for ongoing news.

We publish news by hand. Feel free to post on Facebook and announce that you will make it easier to plan food etcMore details about the race.

It’s about a short Dirt drag race 1/16 mile (about 100m).

The race will be only 300m from the party site on a field behind a barn on the other side of the road.

The track will be prepared, plowed, ring-rolled, bumped and a little gravelled at the start. This year the track will have a bit longer breaking distance and a taxiline parallell to the track.

The classes will be the same this year:

- Four banger

- 6-8 cyl flat head

- Overhead valve.


What else:

- Only traditional hot rods up to 1937

- Only bias ply tires are allowed

- Helmet, comprehensive clothing and gloves

- Fire extinguisher quickly available in every car.

- There will be a security check on each car.

- The start will be two and two next to each other and flagged off.

Everybody will sign to that this is only a veteran rally, not a competition.

- Everybody in the race team must be periodically dressed (30-40s style) even functionaries and photographers.

- You will have to pre book and prepay (300kr) and attach information about the car and also pictures.

-Go in to our web site to fill in the race application, after that you’ll get a mail from us with info about payment and if you are approved for the race.

The form will be announced when its up on the web.


-Note, there is a limited assumption for the race! First come!


Welcome.

RCS crew.Keep an eye on Facebook and here on the web.

Earlier Event: August 3
A-Bombers Old style weekend