Jul
5
to Jul 7

Roadster Club Scandinavia Show No 4 (RCSS4)

rcss4 swap affisch kvadrat ljungby.jpg
Here’s most of the info you’ll need for our event RCSS4:   Same place as last time we had RCSS3: Råglannaparken SW Sweden.(Roadster Club Scandinavia Show #3)   This info Will follow in English further down.  RCSS4 (Roadster Club Scandinavia Show No 4)   5-7 Juli 2019 är det dags för vår show: RCSS4  För 2019 blir det inga direkta förändringar mer än att vi gör det lite bättre hela tiden, hoppas vi. Precis som 2018 kan man campa redan från fredag om man vill. Det är dock inget officiellt party på fredag.   Det blir alltså : Show, där vi utser: -Scandinavias most beautiful roadster -Scandinavias coolest roadster -Scandinavias peoples choice.   Race   Det blir i stort samma dirt drag race på närmsta åkern ca 300 meter från festplatsen. Mer detaljerad info längre fram i texten.   Det blir prisutdelning för både vinnarna i vår show och race med fina priser och spons från flera bra företag. (mer info om vilka som kommer sponsa kommer senare, o.b.s. har du kontakter på företag som kan sponsa så hör av dig, kul om det blir mycket priser för vinnarna.   -Swap meet:   Alla kan ta med sig lite att sälja vid sin bil. Har man lite mer grejer, så tar man med ett bord. Vi tror och hoppas att Swapet blir lite större i år då vi bjudit in fler utställare. Alla utställare betalar inträde (200kr eller 150kr om man visar upp giltigt medlemskort)   -Exhibition Där kommer även finnas några andra utställare som säljer eller visar annat hot rod relaterat. Det kommer dock inte finnas kläd och pryl/lifestyleförsäljare Under dagen kommer det även förevisas annat hantverk: (mer info om detta kommer efter hand) Känner du något företag som du skulle tycka passa bra i denna genre så tipsa gärna. I år har vi även bjudit in tatuerare och frisör, mer info om detta kommer.   -RCS meeting point där man bl.a kan köpa handtryckta träff t-shirts, member t shirts, klistermärken, nyckelringar, aluminiumskyltar och andra RCS grejer.   Food: Det kommer att finnas hamburgare, mackor, kaffe, godis och dricka. Vid racerbanan kommer det finnas dricka och någon typ av snacks. Det kommer även serveras fin frukostbuffé på lördagen och söndagen, biljetter köper man på plats dagen innan man vill ha frukost.   Parken har en danspaviljong med stort tak utan väggar där man kan ta skydd om det kommer en skur. Det finns även andra tak där man kan sitta under och äta och fika. För inramningens och stämningens skull finns det dessutom ett chokladhjul inne i parken.   Party: Det kommer finnas livemusik och en lägereld att sitta runt på lördagskvällen (mer info om musik kommer senare).  Lördag kväll kommer det bli prisutdelning för både race och show.    Vi kommer, som sist, ha olika parkeringar för olika bilar: Inne i parken:   Medlemsbilar och andra traditionella hotrods upp till 1937, billet proof och med diagonaldäck, inga rat rods. Traditionella gamla amerikanska bobbers är också välkomna. Utanför parken blir det customs, andra hot rods och MC och camping (gräsplan), Andra bilar får hitta plats längre bort från parken. Denna träff är framförallt för deltagare och inte åskådare, för de som faktiskt åker dessa bilar.   Tid: fredagen den 5 juli till söndagen den 7 juli.   Vi har som sist fått tillträde till parken och parkeringen redan på fredagen vilket betyder att man kan komma redan då. Ingen officiell aktivitet är planerat för fredagen. Alltså får man sköta sitt själv då.   Entré 200kr Medlem med giltigt medlemskort 150kr   Packlista: -Din hot rod -Giltigt medlemskort (om du vill komma in billigare) -Hot roddelar till swapet -Periodkorekta kläder (50tal och nedåt) är frivilligt förstås men kul. Pris till bäst klädda Tjej/Kille. -Stark dryck för den som vill (finns inte att köpa på plats, dock finns ett systembolag i Nossebro, några km från parken -Tält och övrig campingutrustning för de som vill campa precis utanför parken (annars finns camping, vandrarhem och hotell i Nossebro) -Ta med regnkläder, för då blir det inget regn! -Gott partyhumör!      Följ oss på Facebook eller på www.roadsterclubscandinavia.com för löpande ny info. Vi lägger ut nyheter efter hand. Gå gärna in på Facebook och meddela att du kommer så blir det enklare att planera mat o.dyl.      Mer detaljer om racet.   Det handlar om ett kort Dirt drag race 1/16 mile (ca 100m).  Racet kommer att vara bara 300 m från festplatsen på en åker bakom en lada på andra sidan vägen. För RCSS4 kommer bromssträckan vara längre och taxibanan ligga parallellt med banan. Åkern kommer vara preppad, plogad, ringvältad, bultad och lite grusad i starten. Vi kommer att ha tre olika klasser, som sist: - Four banger - 6-8 cyl flat head - Toppventil   Det som gäller annars är: - Bara traditionella hotrods upp till 1937 - Bara diagonalhjul är tillåtna - Hjälm, heltäckande klädsel och handskar är ett krav. - Brandsläckare snabbt tillgänglig i varje bil. - Det kommer vara en security check på varje bil. - Starten kommer att ske två och två bredvid varandra och flaggas av. - Man kommer få skriva på att detta bara är ett veteranrally som inte är en tävling.  - Alla i race teamet måste vara periodkorrekt klädda (30-40s style) även funktionärer och fotografer. - Man kommer att få göra föranmälan och förbetalning (300skr) och bifoga info om bilen och även bilder. -Anmälan sker på hemsidan. Fyll i formuläret så får du bekräftelse om du blivit antagen och betalnings info. Detta formulär kommer att annonseras när det kommer upp på hemsidan. -Obs det är ett begränsat antal platser för racet! Först till kvarn!   Varmt välkomna. RCS Crew ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    ENGLISH VERSION:   RCSS4 (Roadster Club Scandinavia Show #4)   5-7 July 2019 is the time for our show: RCSS4 For 2019 we will do pretty much as last time but a little bit better, we hope. It will be as follows:   Show, where we choose:   -Scandinavia’s most beautiful roadster -Scandinavia’s coolest roadster -Scandinavia’s peoples choice   Race   Dirt drag race on the nearest field about 300 meters from the venue. More detailed information later in the text.   Saturday night there will be awards ceremony for both the winners of our show and the race with great prizes and sponsorships from several good companies. (more info about who will sponsor will come later, if you have more contacts on companies that can sponsor please let us know, it’s nice if there are a lot of prizes for the winners)   -Swap meet:   Everyone can bring a little to sell from their car. If you have any more stuff, then you bring your own table. No flea or antique, only hot rod related.   -Exhibition There will also be some other exhibitors selling or showing other hot rod related. However, there will be no clothes and gadgets / lifestyle sellers During the day there will also be other crafts: (more info about this coming in hand) Do you know any company that you would like to fit well in this genre, please feel free to contact us. For this year we have invited a tatto artist and a barber.   -RCS meeting point where you can buy hand-printed hit t-shirts, member shirts, stickers, key rings alu plaquets and other RCS stuff.   Food: There will be hamburger, sandwiches, coffee, candy and drink. Hopefully we’ll have sometin next to the race track as well. A breakfast buffet is also available on Friday and Sunday, you buy a ticket the day before you want breakfast.   The park has a dance pavilion with a large roof without walls where you can take shelter if the sky opens up There are also other roofs where you can sit and eat and “fika”. For the sake of the atmosphere there will also be a chocolate wheel inside the park.   Party: There will be live music and a camp fire lit on Saturday night.   We will, as last time, have different parking spaces for different cars: Inside the park: Members cars and other traditional hotrods up to 1937, billet proof and with bias ply (diagonal) tires, no rat rods. Also old traditional american bobbers are welcome into the park. Outside the park there are customs, other hot rods and MC’s and camping (on the gras), Other cars may find a place further away from the park. This show is primarily not for spectators but for participants, for those who actually drive these cars.   Time: Friday night the5th of July to Sunday 7th of July.  Like last time we have access to the park and parking all ready Friday . No official action going on Friday, you’re on your own.   Entrance 200kr Member with valid membership card 150kr   Packing list:   -Your hot rod -Full membership card (if you want to enter cheaper) -Hot rod parts for the swap. -Period-correct clothing (50th and down) is voluntarily of course but fun. Price for best dressed girl / boy. -Alcohol drinks for the one who wants (cannot be bought on site, however, there is a “Systembolget”, (liquor store), in Nossebro, a few kilometers from the park -Tent and other camping equipment for those who want to camp just outside the park (camping, hostel and hotels you can find in the nearby village Nossebro) -Bring rainwear, because then there will be no rain! -Good party mood!      Follow us on Facebook or at www.roadsterclubscandinavia.com for ongoing news. We publish news by hand. Feel free to post on Facebook and announce that you will make it easier to plan food etc    More details about the race. It’s about a short Dirt drag race 1/16 mile (about 100m). The race will be only 300m from the party site on a field behind a barn on the other side of the road. The track will be prepared, plowed, ring-rolled, bumped and a little gravelled at the start. This year the track will have a bit longer breaking distance and a taxiline parallell to the track. The classes will be the same this year: - Four banger - 6-8 cyl flat head - Overhead valve.   What else: - Only traditional hot rods up to 1937 - Only bias ply tires are allowed - Helmet, comprehensive clothing and gloves - Fire extinguisher quickly available in every car. - There will be a security check on each car. - The start will be two and two next to each other and flagged off. Everybody will sign to that this is only a veteran rally, not a competition. - Everybody in the race team must be periodically dressed (30-40s style) even functionaries and photographers. - You will have to pre book and prepay (300kr) and attach information about the car and also pictures. -Go in to our web site to fill in the race application, after that you’ll get a mail from us with info about payment and if you are approved for the race. The form will be announced when its up on the web.   -Note, there is a limited assumption for the race! First come!   Welcome. RCS crew.Keep an eye on Facebook and here on the web.

Here’s most of the info you’ll need for our event RCSS4:


Same place as last time we had RCSS3: Råglannaparken SW Sweden.(Roadster Club Scandinavia Show #3)


This info Will follow in English further down.

RCSS4 (Roadster Club Scandinavia Show No 4)


5-7 Juli 2019 är det dags för vår show: RCSS4

För 2019 blir det inga direkta förändringar mer än att vi gör det lite bättre hela tiden, hoppas vi. Precis som 2018 kan man campa redan från fredag om man vill. Det är dock inget officiellt party på fredag.


Det blir alltså :

Show, där vi utser:

-Scandinavias most beautiful roadster

-Scandinavias coolest roadster

-Scandinavias peoples choice.


Race


Det blir i stort samma dirt drag race på närmsta åkern ca 300 meter från festplatsen. Mer detaljerad info längre fram i texten.


Det blir prisutdelning för både vinnarna i vår show och race med fina priser och spons från flera bra företag. (mer info om vilka som kommer sponsa kommer senare, o.b.s. har du kontakter på företag som kan sponsa så hör av dig, kul om det blir mycket priser för vinnarna.


-Swap meet:


Alla kan ta med sig lite att sälja vid sin bil. Har man lite mer grejer, så tar man med ett bord. Vi tror och hoppas att Swapet blir lite större i år då vi bjudit in fler utställare. Alla utställare betalar inträde (200kr eller 150kr om man visar upp giltigt medlemskort)


-Exhibition

Där kommer även finnas några andra utställare som säljer eller visar annat hot rod relaterat. Det kommer dock inte finnas kläd och pryl/lifestyleförsäljare

Under dagen kommer det även förevisas annat hantverk: (mer info om detta kommer efter hand) Känner du något företag som du skulle tycka passa bra i denna genre så tipsa gärna. I år har vi även bjudit in tatuerare och frisör, mer info om detta kommer.


-RCS meeting point där man bl.a kan köpa handtryckta träff t-shirts, member t shirts, klistermärken, nyckelringar, aluminiumskyltar och andra RCS grejer.


Food:

Det kommer att finnas hamburgare, mackor, kaffe, godis och dricka. Vid racerbanan kommer det finnas dricka och någon typ av snacks.

Det kommer även serveras fin frukostbuffé på lördagen och söndagen, biljetter köper man på plats dagen innan man vill ha frukost.


Parken har en danspaviljong med stort tak utan väggar där man kan ta skydd om det kommer en skur. Det finns även andra tak där man kan sitta under och äta och fika.

För inramningens och stämningens skull finns det dessutom ett chokladhjul inne i parken.


Party:

Det kommer finnas livemusik och en lägereld att sitta runt på lördagskvällen (mer info om musik kommer senare).

Lördag kväll kommer det bli prisutdelning för både race och show.Vi kommer, som sist, ha olika parkeringar för olika bilar:

Inne i parken:


Medlemsbilar och andra traditionella hotrods upp till 1937, billet proof och med diagonaldäck, inga rat rods. Traditionella gamla amerikanska bobbers är också välkomna.

Utanför parken blir det customs, andra hot rods och MC och camping (gräsplan),

Andra bilar får hitta plats längre bort från parken. Denna träff är framförallt för deltagare och inte åskådare, för de som faktiskt åker dessa bilar.


Tid: fredagen den 5 juli till söndagen den 7 juli.


Vi har som sist fått tillträde till parken och parkeringen redan på fredagen vilket betyder att man kan komma redan då. Ingen officiell aktivitet är planerat för fredagen. Alltså får man sköta sitt själv då.


Entré 200kr

Medlem med giltigt medlemskort 150kr


Packlista:

-Din hot rod

-Giltigt medlemskort (om du vill komma in billigare)

-Hot roddelar till swapet

-Periodkorekta kläder (50tal och nedåt) är frivilligt förstås men kul. Pris till bäst klädda Tjej/Kille.

-Stark dryck för den som vill (finns inte att köpa på plats, dock finns ett systembolag i Nossebro, några km från parken

-Tält och övrig campingutrustning för de som vill campa precis utanför parken (annars finns camping, vandrarhem och hotell i Nossebro)

-Ta med regnkläder, för då blir det inget regn!

-Gott partyhumör!
Följ oss på Facebook eller på www.roadsterclubscandinavia.com för löpande ny info.

Vi lägger ut nyheter efter hand. Gå gärna in på Facebook och meddela att du kommer så blir det enklare att planera mat o.dyl.
Mer detaljer om racet.


Det handlar om ett kort Dirt drag race 1/16 mile (ca 100m).

Racet kommer att vara bara 300 m från festplatsen på en åker bakom en lada på andra sidan vägen. För RCSS4 kommer bromssträckan vara längre och taxibanan ligga parallellt med banan.

Åkern kommer vara preppad, plogad, ringvältad, bultad och lite grusad i starten.

Vi kommer att ha tre olika klasser, som sist:

- Four banger

- 6-8 cyl flat head

- Toppventil


Det som gäller annars är:

- Bara traditionella hotrods upp till 1937

- Bara diagonalhjul är tillåtna

- Hjälm, heltäckande klädsel och handskar är ett krav.

- Brandsläckare snabbt tillgänglig i varje bil.

- Det kommer vara en security check på varje bil.

- Starten kommer att ske två och två bredvid varandra och flaggas av.

- Man kommer få skriva på att detta bara är ett veteranrally som inte är en tävling.

- Alla i race teamet måste vara periodkorrekt klädda (30-40s style) även funktionärer och fotografer.

- Man kommer att få göra föranmälan och förbetalning (300skr) och bifoga info om bilen och även bilder.

-Anmälan sker på hemsidan. Fyll i formuläret så får du bekräftelse om du blivit antagen och betalnings info.

Detta formulär kommer att annonseras när det kommer upp på hemsidan.

-Obs det är ett begränsat antal platser för racet! Först till kvarn!


Varmt välkomna.

RCS Crew

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ENGLISH VERSION:


RCSS4 (Roadster Club Scandinavia Show #4)


5-7 July 2019 is the time for our show: RCSS4

For 2019 we will do pretty much as last time but a little bit better, we hope.

It will be as follows:


Show, where we choose:


-Scandinavia’s most beautiful roadster

-Scandinavia’s coolest roadster

-Scandinavia’s peoples choice


Race


Dirt drag race on the nearest field about 300 meters from the venue. More detailed information later in the text.


Saturday night there will be awards ceremony for both the winners of our show and the race with great prizes and sponsorships from several good companies. (more info about who will sponsor will come later, if you have more contacts on companies that can sponsor please let us know, it’s nice if there are a lot of prizes for the winners)


-Swap meet:


Everyone can bring a little to sell from their car. If you have any more stuff, then you bring your own table.

No flea or antique, only hot rod related.


-Exhibition

There will also be some other exhibitors selling or showing other hot rod related. However, there will be no clothes and gadgets / lifestyle sellers

During the day there will also be other crafts: (more info about this coming in hand) Do you know any company that you would like to fit well in this genre, please feel free to contact us. For this year we have invited a tatto artist and a barber.


-RCS meeting point where you can buy hand-printed hit t-shirts, member shirts, stickers, key rings alu plaquets and other RCS stuff.


Food:

There will be hamburger, sandwiches, coffee, candy and drink. Hopefully we’ll have sometin next to the race track as well.

A breakfast buffet is also available on Friday and Sunday, you buy a ticket the day before you want breakfast.


The park has a dance pavilion with a large roof without walls where you can take shelter if the sky opens up There are also other roofs where you can sit and eat and “fika”.

For the sake of the atmosphere there will also be a chocolate wheel inside the park.


Party:

There will be live music and a camp fire lit on Saturday night.


We will, as last time, have different parking spaces for different cars:

Inside the park:

Members cars and other traditional hotrods up to 1937, billet proof and with bias ply (diagonal) tires, no rat rods. Also old traditional american bobbers are welcome into the park.

Outside the park there are customs, other hot rods and MC’s and camping (on the gras),

Other cars may find a place further away from the park. This show is primarily not for spectators but for participants, for those who actually drive these cars.


Time: Friday night the5th of July to Sunday 7th of July.

Like last time we have access to the park and parking all ready Friday . No official action going on Friday, you’re on your own.


Entrance 200kr

Member with valid membership card 150kr


Packing list:


-Your hot rod

-Full membership card (if you want to enter cheaper)

-Hot rod parts for the swap.

-Period-correct clothing (50th and down) is voluntarily of course but fun. Price for best dressed girl / boy.

-Alcohol drinks for the one who wants (cannot be bought on site, however, there is a “Systembolget”, (liquor store), in Nossebro, a few kilometers from the park

-Tent and other camping equipment for those who want to camp just outside the park (camping, hostel and hotels you can find in the nearby village Nossebro)

-Bring rainwear, because then there will be no rain!

-Good party mood!
Follow us on Facebook or at www.roadsterclubscandinavia.com for ongoing news.

We publish news by hand. Feel free to post on Facebook and announce that you will make it easier to plan food etcMore details about the race.

It’s about a short Dirt drag race 1/16 mile (about 100m).

The race will be only 300m from the party site on a field behind a barn on the other side of the road.

The track will be prepared, plowed, ring-rolled, bumped and a little gravelled at the start. This year the track will have a bit longer breaking distance and a taxiline parallell to the track.

The classes will be the same this year:

- Four banger

- 6-8 cyl flat head

- Overhead valve.


What else:

- Only traditional hot rods up to 1937

- Only bias ply tires are allowed

- Helmet, comprehensive clothing and gloves

- Fire extinguisher quickly available in every car.

- There will be a security check on each car.

- The start will be two and two next to each other and flagged off.

Everybody will sign to that this is only a veteran rally, not a competition.

- Everybody in the race team must be periodically dressed (30-40s style) even functionaries and photographers.

- You will have to pre book and prepay (300kr) and attach information about the car and also pictures.

-Go in to our web site to fill in the race application, after that you’ll get a mail from us with info about payment and if you are approved for the race.

The form will be announced when its up on the web.


-Note, there is a limited assumption for the race! First come!


Welcome.

RCS crew.Keep an eye on Facebook and here on the web.

View Event →
Jul
7
to Jul 8

RCSS 3

Mark the date in your calendar! Same place as RCSS2: Råglannaparken SW Sweden. RCSS3 (Roadster Club Scandinavia Show #3) 7-8 Juli 2018 är det dags för vår show: RCSS3 För 2018 ökar vi ytterligare. Nu blir det race också! Det blir alltså : Show, där vi utser: -Scandinavias most beautiful roadster -Scandinavias coolest roadster -Scandinavias peoples choice. Race I år kör vi ett dirt drag race på närmsta åkern ca 300 meter från festplatsen. Mer detaljerad info längre fram i brevet. Det blir prisutdelning för både vinnarna i vår show och race med fina priser och spons från flera bra företag. (mer info om vilka som kommer sponsa kommer senare obs har du kontakter på företag som kan sponsa så hör av dig, kul om det blir mycket priser för vinnarna) -Swap meet: Alla kan ta med sig lite att sälja vid sin bil. Har man lite mer grejer, så tar man med ett bord. Inga loppis eller antikgrejer, bara hot rod relaterat. -Exhibition Där kommer även finnas några andra utställare som säljer eller visar annat hot rod relaterat. Det kommer dock inte finnas kläd och pryl/lifestyleförsäljare Under dagen kommer det även förevisas annat hantverk: (mer info om detta kommer efter hand) Känner du något företag som du skulle tycka passa bra i denna genre så tipsa gärna. -RCS meeting point där man bl.a kan köpa handtryckta träff t-shirts, member t shirts, klistermärken och andra RCS grejer. Food: Det kommer att finnas hamburgare, mackor, kaffe, godis och dricka. Förhoppningsvis fixar vi käk intill racerbanan med. Det kommer även serveras frukostbuffé på söndagen. Parken har en danspaviljong med stort tak utan väggar där man kan ta skydd om det kommer en skur. Det finns även andra tak där man kan sitta under och äta och fika. För inramningens och stämningens skull finns det dessutom ett chokladhjul inne i parken. Party: Det kommer finnas livemusik och ett stort dansgolv.  Vi kommer, som sist, ha olika parkeringar för olika bilar: Inne i parken: Medlemsbilar och andra traditionella hotrods upp till 1937, billet proof och med diagonaldäck, inga rat rods. Utanför parken blir det customs, andra hot rods och MC upp till 1957och camping (gräsplan), Andra bilar får hitta plats längre bort från parken. Denna träff är framförallt inte för åskådare utan för deltagare, för de som faktiskt åker dessa bilar. Tid: Lördag 7e juli till söndag 8e juli. Exakt när vi öppnar grindarna har vi inte info om ännu men det blir troligen som förra året runt 11:00. Mer info om detta kommer efter hand. Entré 200kr Medlem med giltigt medlemskort 150kr Packlista: -Din hot rod -Giltigt medlemskort (om du vill komma in billigare) -Hot roddelar till swapet -Periodkorekta kläder (50tal och nedåt) är frivilligt förstås men kul. Pris till bäst klädda Tjej/Kille. -Stark dryck för den som vill (finns inte att köpa på plats dock finns ett systembolag i Nossebro, några km från parken -Tält och övrig campingutrustning för de som vill campa precis utanför parken (annars finns camping, vandrarhem och hotell i Nossebro) -Ta med regnkläder, för då blir det inget regn! -Gott partyhumör!  Följ oss på Facebook eller på www.roadsterclubscandinavia.com för löpande ny info. Vi lägger ut nyheter efter hand. Gå gärna in på Facebook och meddela att du kommer så blir det enklare att planera mat o.dyl.  Mer detaljer om racet. Nu känner vi att vi äntligen kan ordna ett race, vi har egentligen velat göra detta från dag 1 men känt att vi måste växa långsamt men nu är det dags. Det handlar om ett kort Dirt drag race 1/16 mile (ca 100m). Racet kommer att vara bara 300 m från festplatsen på en åker bakom en lada på andra sidan vägen. Åkern kommer vara preppad, plogad, ringvältad, bultad och ev lite grusad i starten. Vi kommer att ha lite olika klasser, troligen 3 st: - Four banger - 6-8 cyl flat head - Toppventil Dessa är inte helt bestämda men troliga. Det som gäller annars är: - Bara traditionella hotrods upp till 1937 - Bara diagonalhjul är tillåtna - Hjälm, heltäckande klädsel och handskar - Brandsläckare snabbt tillgänglig i varje bil. - Det kommer vara en security check på varje bil. - Starten kommer att ske två och två bredvid varandra och flaggas av. - Man kommer få skriva på att detta bara är ett veteranrally som inte är en tävling. - Alla i race teamet måste vara periodkorrekt klädda (30-40s style) även funktionärer och fotografer. - Man kommer att få göra föranmälan och förbetalning (200skr) och bifoga info om bilen och även bilder. -Maila till oss din intresseanmälan. Vi kommer sedan skicka ut ett formulär att fylla i och skicka tillbaka. -Obs det är ett begränst anta platser för racet! Först till kvarn! Hör gärna av dig om du vill vara med som staff på racet. Mer detaljerad info om racet kommer efter hand. RCSS3 (Roadster Club Scandinavia Show #3)    7-8 July 2018 is the time for our show: RCSS3 For 2018 we will increase further. Now it’s race too! It will be as follows: Show, where we choose: -Scandinavia’s most beautiful roadster -Scandinavia’s coolest roadster -Scandinavia’s peoples choice Race This year we go for a dirt drag race on the nearest field about 300 meters from the venue. More detailed information later in the letter. There will be awards ceremony for both the winners of our show and the race with great prizes and sponsorships from several good companies. (more info about who will sponsor will come later, if you have more contacts on companies that can sponsor please let us know, it’s nice if there are a lot of prizes for the winners) -Swap meet: Everyone can bring a little to sell from their car. If you have any more stuff, then you bring your own table. No flea or antique, only hot rod related. -Exhibition There will also be some other exhibitors selling or showing other hot rod related. However, there will be no clothes and gadgets / lifestyle sellers During the day there will also be other crafts: (more info about this coming in hand) Do you know any company that you would like to fit well in this genre, please feel free to contact us -RCS meeting point where you can buy hand-printed hit t-shirts, member shirts, stickers and other RCS stuff. Food: There will be hamburger, sandwiches, coffee, candy and drink. Hopefully we’ll have sometin next to the race track as well. A breakfast buffet is also available on Sunday. The park has a dance pavilion with a large roof without walls where you can take shelter if the sky opens up There are also other roofs where you can sit and eat and “fika”. For the sake of the atmosphere there will also be a chocolate wheel inside the park. Party: There will be live music and a big dance floor. We will, as last time, have different parking spaces for different cars: Inside the park: Members cars and other traditional hotrods up to 1937, billet proof and with bias ply (diagonal) tires, no rat rods. Outside the park there are customs, other hot rods and MC until 1957 and camping (on the gras), Other cars may find a place further away from the park. This show is primarily not for spectators but for participants, for those who actually drive these cars. Time: Saturday 7th of July to Sunday 8th of July. Exactly when we open the gates we do not have info yet but it will probably be like last year around 11:00. More info on this comes in hand Entrance 200kr Member with valid membership card 150kr Packing list: -Your hot rod -Full membership card (if you want to enter cheaper) -Hot rod parts for the swap. -Period-correct clothing (50th and down) is voluntarily of course but fun. Price for best dressed girl / boy. -Alcohol drinks for the one who wants (cannot be bought on site, however, there is a “Systembolget”, liquor store, in Nossebro, a few kilometers from the park -Tent and other camping equipment for those who want to camp just outside the park (otherwise camping, hostel -Bring rainwear, because then there will be no rain! -Good party mood!  Follow us on Facebook or at www.roadsterclubscandinavia.com for ongoing news. We publish news by hand. Feel free to post on Facebook and announce that you will make it easier to plan food etc  More details about the race. Now we feel we can finally arrange a race, we really wanted to do this from day one but felt we must grow slowly but now it’s time. It’s about a short Dirt drag race 1/16 mile (about 100m). The race will be only 300m from the party site on a field behind a barn on the other side of the road. The field will be prepared, plowed, ring-rolled, bumped and possibly a little gravelled at the start. We probably have a couple of classes: - Four banger - 6-8 cyl flat head - Overhead valve. These are not entirely determined but likely. What else: - Only traditional hot rods up to 1937 - Only bias ply tires are allowed - Helmet, comprehensive clothing and gloves - Fire extinguisher quickly available in every car. - There will be a security check on each car. - The start will be two and two next to each other and flagged off. Everybody will sign to that this is only a veteran rally, not a competition. - Everybody in the race team must be periodically dressed (30-40s style) even functionaries and photographers. - You will have to pre book and prepay (200kr) and attach information about the car and also pictures. -Mail us if you want to race. We will then send out a form to fill in and send back. -Note, there is a limited assumption for the race! First come! If you want to join as staff member during the race, please let us know. More detailed info about the race will be handed our later. More info later. Keep checking out our web, insta and facebook.

Mark the date in your calendar!
Same place as RCSS2: Råglannaparken SW Sweden.
RCSS3 (Roadster Club Scandinavia Show #3)

7-8 Juli 2018 är det dags för vår show: RCSS3
För 2018 ökar vi ytterligare. Nu blir det race också!

Det blir alltså :
Show, där vi utser:
-Scandinavias most beautiful roadster
-Scandinavias coolest roadster
-Scandinavias peoples choice.

Race

I år kör vi ett dirt drag race på närmsta åkern ca 300 meter från festplatsen. Mer detaljerad info längre fram i brevet.

Det blir prisutdelning för både vinnarna i vår show och race med fina priser och spons från flera bra företag. (mer info om vilka som kommer sponsa kommer senare obs har du kontakter på företag som kan sponsa så hör av dig, kul om det blir mycket priser för vinnarna)

-Swap meet:

Alla kan ta med sig lite att sälja vid sin bil. Har man lite mer grejer, så tar man med ett bord.
Inga loppis eller antikgrejer, bara hot rod relaterat.

-Exhibition
Där kommer även finnas några andra utställare som säljer eller visar annat hot rod relaterat. Det kommer dock inte finnas kläd och pryl/lifestyleförsäljare
Under dagen kommer det även förevisas annat hantverk: (mer info om detta kommer efter hand) Känner du något företag som du skulle tycka passa bra i denna genre så tipsa gärna.

-RCS meeting point där man bl.a kan köpa handtryckta träff t-shirts, member t shirts, klistermärken och andra RCS grejer.

Food:
Det kommer att finnas hamburgare, mackor, kaffe, godis och dricka. Förhoppningsvis fixar vi käk intill racerbanan med.
Det kommer även serveras frukostbuffé på söndagen.

Parken har en danspaviljong med stort tak utan väggar där man kan ta skydd om det kommer en skur. Det finns även andra tak där man kan sitta under och äta och fika.
För inramningens och stämningens skull finns det dessutom ett chokladhjul inne i parken.

Party:
Det kommer finnas livemusik och ett stort dansgolv.


Vi kommer, som sist, ha olika parkeringar för olika bilar:
Inne i parken:

Medlemsbilar och andra traditionella hotrods upp till 1937, billet proof och med diagonaldäck, inga rat rods.
Utanför parken blir det customs, andra hot rods och MC upp till 1957och camping (gräsplan),
Andra bilar får hitta plats längre bort från parken. Denna träff är framförallt inte för åskådare utan för deltagare, för de som faktiskt åker dessa bilar.

Tid: Lördag 7e juli till söndag 8e juli. Exakt när vi öppnar grindarna har vi inte info om ännu men det blir troligen som förra året runt 11:00. Mer info om detta kommer efter hand.

Entré 200kr
Medlem med giltigt medlemskort 150kr

Packlista:
-Din hot rod
-Giltigt medlemskort (om du vill komma in billigare)
-Hot roddelar till swapet
-Periodkorekta kläder (50tal och nedåt) är frivilligt förstås men kul. Pris till bäst klädda Tjej/Kille.
-Stark dryck för den som vill (finns inte att köpa på plats dock finns ett systembolag i Nossebro, några km från parken
-Tält och övrig campingutrustning för de som vill campa precis utanför parken (annars finns camping, vandrarhem och hotell i Nossebro)
-Ta med regnkläder, för då blir det inget regn!
-Gott partyhumör!


Följ oss på Facebook eller på www.roadsterclubscandinavia.com för löpande ny info.
Vi lägger ut nyheter efter hand. Gå gärna in på Facebook och meddela att du kommer så blir det enklare att planera mat o.dyl.Mer detaljer om racet.

Nu känner vi att vi äntligen kan ordna ett race, vi har egentligen velat göra detta från dag 1 men känt att vi måste växa långsamt men nu är det dags. Det handlar om ett kort Dirt drag race 1/16 mile (ca 100m).
Racet kommer att vara bara 300 m från festplatsen på en åker bakom en lada på andra sidan vägen.
Åkern kommer vara preppad, plogad, ringvältad, bultad och ev lite grusad i starten.
Vi kommer att ha lite olika klasser, troligen 3 st:
- Four banger
- 6-8 cyl flat head
- Toppventil
Dessa är inte helt bestämda men troliga.
Det som gäller annars är:
- Bara traditionella hotrods upp till 1937
- Bara diagonalhjul är tillåtna
- Hjälm, heltäckande klädsel och handskar
- Brandsläckare snabbt tillgänglig i varje bil.
- Det kommer vara en security check på varje bil.
- Starten kommer att ske två och två bredvid varandra och flaggas av.
- Man kommer få skriva på att detta bara är ett veteranrally som inte är en tävling.
- Alla i race teamet måste vara periodkorrekt klädda (30-40s style) även funktionärer och fotografer.
- Man kommer att få göra föranmälan och förbetalning (200skr) och bifoga info om bilen och även bilder.
-Maila till oss din intresseanmälan. Vi kommer sedan skicka ut ett formulär att fylla i och skicka tillbaka.
-Obs det är ett begränst anta platser för racet! Först till kvarn!
Hör gärna av dig om du vill vara med som staff på racet.
Mer detaljerad info om racet kommer efter hand.
RCSS3 (Roadster Club Scandinavia Show #3)

 7-8 July 2018 is the time for our show: RCSS3
For 2018 we will increase further. Now it’s race too!
It will be as follows:

Show, where we choose:

-Scandinavia’s most beautiful roadster
-Scandinavia’s coolest roadster
-Scandinavia’s peoples choice

Race

This year we go for a dirt drag race on the nearest field about 300 meters from the venue. More detailed information later in the letter.

There will be awards ceremony for both the winners of our show and the race with great prizes and sponsorships from several good companies. (more info about who will sponsor will come later, if you have more contacts on companies that can sponsor please let us know, it’s nice if there are a lot of prizes for the winners)

-Swap meet:

Everyone can bring a little to sell from their car. If you have any more stuff, then you bring your own table.
No flea or antique, only hot rod related.

-Exhibition
There will also be some other exhibitors selling or showing other hot rod related. However, there will be no clothes and gadgets / lifestyle sellers
During the day there will also be other crafts: (more info about this coming in hand) Do you know any company that you would like to fit well in this genre, please feel free to contact us

-RCS meeting point where you can buy hand-printed hit t-shirts, member shirts, stickers and other RCS stuff.

Food:
There will be hamburger, sandwiches, coffee, candy and drink. Hopefully we’ll have sometin next to the race track as well.
A breakfast buffet is also available on Sunday.

The park has a dance pavilion with a large roof without walls where you can take shelter if the sky opens up There are also other roofs where you can sit and eat and “fika”.
For the sake of the atmosphere there will also be a chocolate wheel inside the park.

Party:
There will be live music and a big dance floor.

We will, as last time, have different parking spaces for different cars:
Inside the park:
Members cars and other traditional hotrods up to 1937, billet proof and with bias ply (diagonal) tires, no rat rods.
Outside the park there are customs, other hot rods and MC until 1957 and camping (on the gras),
Other cars may find a place further away from the park. This show is primarily not for spectators but for participants, for those who actually drive these cars.

Time: Saturday 7th of July to Sunday 8th of July. Exactly when we open the gates we do not have info yet but it will probably be like last year around 11:00. More info on this comes in hand
Entrance 200kr
Member with valid membership card 150kr

Packing list:

-Your hot rod
-Full membership card (if you want to enter cheaper)
-Hot rod parts for the swap.
-Period-correct clothing (50th and down) is voluntarily of course but fun. Price for best dressed girl / boy.
-Alcohol drinks for the one who wants (cannot be bought on site, however, there is a “Systembolget”, liquor store, in Nossebro, a few kilometers from the park
-Tent and other camping equipment for those who want to camp just outside the park (otherwise camping, hostel
-Bring rainwear, because then there will be no rain!
-Good party mood!Follow us on Facebook or at www.roadsterclubscandinavia.com for ongoing news.
We publish news by hand. Feel free to post on Facebook and announce that you will make it easier to plan food etc


More details about the race.

Now we feel we can finally arrange a race, we really wanted to do this from day one but felt we must grow slowly but now it’s time. It’s about a short Dirt drag race 1/16 mile (about 100m).
The race will be only 300m from the party site on a field behind a barn on the other side of the road.
The field will be prepared, plowed, ring-rolled, bumped and possibly a little gravelled at the start.
We probably have a couple of classes:
- Four banger
- 6-8 cyl flat head
- Overhead valve.
These are not entirely determined but likely.
What else:
- Only traditional hot rods up to 1937
- Only bias ply tires are allowed
- Helmet, comprehensive clothing and gloves
- Fire extinguisher quickly available in every car.
- There will be a security check on each car.
- The start will be two and two next to each other and flagged off.
Everybody will sign to that this is only a veteran rally, not a competition.
- Everybody in the race team must be periodically dressed (30-40s style) even functionaries and photographers.
- You will have to pre book and prepay (200kr) and attach information about the car and also pictures.
-Mail us if you want to race. We will then send out a form to fill in and send back.
-Note, there is a limited assumption for the race! First come!
If you want to join as staff member during the race, please let us know.
More detailed info about the race will be handed our later.

More info later. Keep checking out our web, insta and facebook.

Here's a view over the place where it all happens July 7 2018

Here's a view over the place where it all happens July 7 2018

Here's closer look at the race track and the surroundings. And the date is July 7 2018

Here's closer look at the race track and the surroundings. And the date is July 7 2018

View Event →
Jul
8
to Jul 9

Roadster Club Scandinavia Show No 2 (RCSS2)

 

RCSS2

Nu är det dags igen för vår show: RCSS2
I år snäppar vi upp ett steg och kör även fest på kvällen och möjlighet att sova över utanför parken.

Mer info om RCSS2

 

 

Nu är det dags igen för vår träff: RCSS2

I år snäppar vi upp ett steg och kör även fest på kvällen och möjlighet att sova över utanför parken.

 

Det blir alltså : 

 

Show, där vi utser: 

 

-Scandinavias most beautiful roadster 

-Scandinavias coolest roadster 

-Scandinavias peoples choice.

 

På seneftermiddagen/kvällen blir det prisutdelning med fina priser och spons från flera bra företag.

bl.a Jocar, Moon eyes Sweden, DePalma Workwear, verktygsboden, Hop Up, American hot rod foundation, spratts oil, Old valley Leather goods, Gasoline Magazine. 

-Swap meet: 

Alla kan ta med sig lite att sälja vid sin bil.  Har man lite mer grejer så tar man med ett bord.  

Inga loppis eller antikgrejer, bara hot rod relaterade grejer.  

Där kommer även finnas några andra utställare som säljer eller visar annat hot rod relaterat. Det kommer dock inte finnas Kläd och pryl/lifestyleförsäljare 

Under dagen kommer det även förevisas: framaxeldroppning av Rolf & Hans och Kenneth från Vintage kustoms som visar hur man formar plåt mm. 

Andreas från Momek visar någon motor och kanske även sitt nya chassi. 

 

-RCS meeting point där man bl.a kan köpa screentryckta träff t-shirts, member t shirts, klistermärken och andra RCS grejer. 

.

 

Vi kommer som sist ha olika parkeringar för olika bilar:

 

Inne i parken:

 

Medlemsbilar och andra traditionella hotrods upp till 1937, billet proof och med diagonaldäck inga rat rods.

 

Utanför parken blir det customs andra hot rods och MC upp till 1957  och camping,

Andra bilar får hitta plats längre bort från parken (denna träff är framförallt inte för åskådare utan för deltagare, för de som faktiskt åker dessa bilar)

 

Food:

Det kommer att finnas hamburgare, mackor, kaffe och godis och dricka (dock inga starka drycker, de får man ta med själv)

Det kommer gå köpa frukost på söndagen. 

 

Parken har en danspaviljong med stort tak utan väggar där man ta skydd om det kommer en skur. Det finns även andra tak där man kan sitta under och äta och fika. 

Det finns dessutom ett chokladhjul inne i parken. 

 

.

 

Party:

Senare på kvällen spelar Low bro trio från Göteborg (Blues/ Boogie) och senare även Di Kate från Göteborg. (Garage rock) 

OBS Ta med eget dricka och kampingutrustning

 

tid lördag 8juli 11:00 till söndag 9e juli. 

Entré 200kr

Medlem med giltigt medlemskort 150kr

 

Packlista:

-Din hot rod

-Giltigt medlemskort (om du vill komma in billigare)

-Hot roddelar till swapet

-Periodkorekta kläder (50tal och nedåt) är frivilligt förstås men kul. 

-Stark dryck finns INTE att köpa parken. 

-Tält och övrig campingutrustning intilliggande äng står till förfogande precis utanför parken. (finns även riktig camping i Nossebro) 

-Ta med regnkläder, för då blir det inget regn!

-Badkläder, finns ett litet vattenfyllt sandtag några hundra meter från parken.  

-Gott partyhumör!

 

 

Följ oss på Facebook eller på www.roadsterclubscandinavia.com för löpande ny info.  Vi lägger ut nyheter efter hand.  

 

Varmt välkomna!!!

Hälsningar 

RCS crew. 

Sponsors/Exhibitors/Partners:

 

 

 

We're very pleased to announce next sponsor for our show RCSS2: DePalma Work wear. 🛠 DePalma will hand out some good work wear for the winners at the show.  Don't miss out! 8-9 July 2017 Råglannaparken So -West Sweden. Less than 3weeks now!

We're very pleased to announce next sponsor for our show RCSS2: DePalma Work wear. 🛠 DePalma will hand out some good work wear for the winners at the show. 

Don't miss out! 8-9 July 2017 Råglannaparken So -West Sweden. Less than 3weeks now!

View Event →
Jul
2
10:00 AM10:00

R.C.S.S.1 - 2016

Vi har en parkeringsplats för alla andra entusiastfordon och en annan för svennebanan bilar 😊. Dvs Alla är välkomna Man får bara parkera och betala lite olika. Ses.

For R.C.S.S:1 we’re going to have a jury that’ll pick out and annonunce:

Scandinavias most beautiful roadster (finished car)

and

Scandinavias koolest roadster (running project).

Fine prizes will be handed out to the winners.

There will also be a swap meet that is related to the hot rod world (no antiks or other stuff). If you want to sell, mail us.

FullSizeRender(1).jpg

RCS members Rolf & Paul will demonstrate how they're dropping axles at RCSS#1

-

We have now got an OK from Jocar. They will exhibit and show/sell their stuff. Like whole roadster bodys and more. They are also sponsoring with prizes for the winners in the show. Thank you JOCAR!

Mooneyes Sweden will sponsor with prizes for the show. Thanks!

 

Were can i stay over night?

It is not posible to camp in the park but there are several places to stay in the city (hotels, hostels, B&B) or just outside the center of the city (camping areas and hostels) some just by the lake. We would like to recomend Lövekulle Camping that is just 1km from the show (Folkets park) check out Alingsås Turistbyrå for reservations or contact http://www.vastsverige.com/sv/alingsas/Boende/bo/

Do you want to be a part of the crew?

There will be a lot of stuff to do during the show and we already have a couple of good members that want to help out as crew: Bjarne Moberg, Kent Smith, Carsten Bech, Thomas Toft Bredahl and Peter Mattsson.

If you to want to be a part of this crew, just give us a mail.

Another benefit being a member is that if you come to the show with your roadster and show your valid member card, you’ll get in for only 50 skr, if you come without your car but show your member card, its 100skr but if you can’t show a valid member card for 2016 you pay full price (150skr) like all spectators.
Entrance for non members is 150kr

Keep you self updated, there will come more info about whats going to happen at R.C.S.S #1 later on the web.

 

View Event →
May
27
to May 28

A-Bombers Flat out blast # 4

This is not an RCS event but we fully support it and yes, we're going! Come along!

This is a event you can’t miss if you are into real traditional hot rods. Remember: ONLY! Up to 1934 American hot rods in authentic style. No original cars. If you don’t have your ca running, please ride with your friend. No other cars allowed anywhere around the site. Bring your tent, booze and best party mood and tag along! The site is open form 15.00 ib Friday and the run starts at 13.00 on Saturday. This is a meet where you participate with your car, it is not a event for visitors that just want to check out cars or just to party. This is going to be a blast! See your there!

This is a event you can’t miss if you are into real traditional hot rods.

Remember:
ONLY! Up to 1934 American hot rods in authentic style. No original cars. If you don’t have your ca running, please ride with your friend. No other cars allowed anywhere around the site. Bring your tent, booze and best party mood and tag along! The site is open form 15.00 ib Friday and the run starts at 13.00 on Saturday.
This is a meet where you participate with your car, it is not a event for visitors that just want to check out cars or just to party.
This is going to be a blast! See your there!

View Event →
May
26
to May 27

PRE PARTY

PREPARTY FLAT OUT 16.jpg

Now its only a couple of weeks to the hard core hot rod event hosted by A-Bombers: Flat Out Blast.

 

 

This is a event you can’t miss if you are into real traditional hot rods.

 

Remember: this is the requirements for Flat out:

ONLY! Up to 1934 American hot rods in authentic style. No original cars. If you don’t have your car running, please ride with your friend. No other cars allowed anywhere around the site. Bring your tent, booze and best party mood and tag along! The site is open from 15.00 Friday and the run starts at 13.00 on Saturday.

 

This is a meet where you participate with your car, it is not a event for visitors that just want to check out cars or just wants to party.

 

Note: This is not a RCS event but we know there’s going to be a lot of members going to this event.

This is going to be a blast! See your there!

View Event →
May
14
8:00 AM08:00

Motor mornings

Ok gott folk.  Nu är det dags att planera nästa säsong av Motor mornings.  Vi startar lite tidigare i år och i Malmö kör vi på trevliga Blå caféet i stället.  Premiär lördagen den 14 Maj 8-10 Välkomna! Dela gärna så mycket du kan.

View Event →
Jul
31
5:00 PM17:00

RCS first "Get together" 2015

Now it’s settled and the first meet is a fact, or perhaps meet is a big word for this little get together. We just like to see as many as possible in person and check out each others cars. But first we have some very important info about the place. It´s just beside an air field, which is cool, but it comes with some very strict and important rules that needs to be followed by us. Here it goes:

 • You can not park on the side of the road
 • There is no smoking allowed anywhere at the sight.
 • It’s absolutely prohibited to be at the landing/starting field.

Please follow these simple but strict rules, the local air field club can fine the one not following this. There are going to be signs where you’re supposed to park if you are a member or not. We start at 5 o’clock pm on Friday the 31 July and continue for about a couple of houres. You are more then welcome to bring none members but please let us know on facebook if and how many you’re coming . 

Welcome and like allways in this part of the world……. “pray for good weather”

Joakim & Håkan R.C.S.

View Event →